Privacy - Daves Handel - Inkoop, verkoop en inruil van Laptops, Macbooks, smartphones en meer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyreglement Daves Handel

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Daves Handel mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Daves Handel de plicht om haar klanten, leveranciers, zakelijke relaties:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Daves Handel worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Daves Handel vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Daves Handel in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Daves Handel expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Daves Handel gebruikt en het doel van het gebruik

Daves Handel verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant, leverancier of zakelijke relatie wordt of bent van Daves Handel, een aankoop of bestelling doet of via het contactformulier contact met ons opneemt. Daves Handel verzamelt van klanten de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer. Van leveranciers worden naam, e-mailadres en telefoonnummer bewaard. Daves Handel verzamelt van zakelijke relaties naam en mogelijk e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten, leveranciers, zakelijke relaties met Daves Handel sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten, leveranciers, zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Daves Handel verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Daves Handel-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Daves Handel met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• Daves Handel verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de
wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het
doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Daves Handel worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Daves Handel beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Daves Handel om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Daves Handel hebben een geheimhoudingsplicht
ten aanzien van alle aan Daves Handel verstrekte persoonsgegevens;
• Daves Handel heeft technische maatregelen genomen om het door haar
gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de
wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Daves Handel bewaart
uw persoonsgegevens zo lang als mogelijk voor een goede bedrijfsvoering, met
inachtneming van een redelijke termijn, waarna de gegevens vernietigd worden. De
wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Daves Handel
zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
info@Daves Handel.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u
uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of
kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht
van Daves Handel.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Daves Handel opnemen en probeert Daves Handel er samen met u
uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.

Uiteraard zal Daves Handel ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Daves Handel.
Privacyreglement Daves Handel versie januari 2019  

    
Over ons

In en verkoop van MacBook, iMac, iPhone, iPad, laptop, tablets en telefoons. Wij bieden al onze klanten gratis ondersteuning aan. Dit kan per telefoon of email.
DavesHandel

Vioolstraat 48, 5402 AW Uden
(bezoek alleen op afspraak)
Tel: 0628606499
KVK: 65198425
BTW: NL216453343B01
Openingstijden

7 Dagen per week telefonisch bereikbaar
9.00 - 21.00 uur

Bezoek alleen op afspraak!
DavesHandel op
Copyright © 2016-2022 DavesHandel | Realisatie: Uw Pc Dokter Uden
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu